Léčivé účinky


OBRAZ FONTÁNA LÁSKY posiluje člověka při
orientaci ve vlastním smyslu života. Neustále vysílá teplý proud Pravé Lásky,
který působí hřejivě na nitro a rozpouští jakékoli zaváhání a pochybnosti,
stejně jako urychluje sebemenší zpoždění při realizaci vlastního plánu duše.
Působí příznivě až na úroveň spirituálního srdce. OBRAZ AKTIVUJE PROUD SILNÝCH
TVOŘIVÝCH MYŠLENEK.

THE PAINTING FOUNTAIN OF LOVE gives the
power to human for orientation in the own meaning of life. It continuosly sends the warm current of Real
Love, which has healing effects on the heart and dissolves any hesitation and
doubts, as accelerates the slightest delay in realisation of own soul´s plan.
It acts favorably up to the level of spiritual heart. THE PAINTING IS
ACTIVATING THE FLOW OF POWERFUL CREATIVE THOUGHTS.OBRAZ LÁSKA LUNY regeneruje 1. a 2.
čakru, posiluje příjem univerzální ženské energie, aktivuje hormonální činnost,
schopnost reprodukce. Zmírňuje následky partnerských konfliktů, pomáhá směřovat
do partnerské rovnosti. Eliminuje strachy z nejistot, z budoucnosti, z
nemilovanosti, ze samoty. Posiluje činnost paměťových center člověka. OBRAZ
LÉČÍ PARTNERSKÝ VZTAH A AKTIVUJE SÍLU TOUHY.

THE PAINTING LOVE OF MOON regenerates 1. and
2. Chakra,
Strengthens
income of universal feminine energy, activates hormonal action, ability to
reproduce. It mitigates the consequences of partner conflicts, it helps to go
partner equality. It eliminates fears of uncertainties, fears of future, fears
of dislike, fears of solitude.
Strengthens activity of human´s memory center. THE
PAINTING IS HEALING PARTNERSHIP AND IT IS ACTIVATING THE POWER OF
DESIRE.OBRAZ LASTURA ZRCADLENÍ pomáhá dorovnat oslabený mužský
potenciál aktivací příjmu univerzální mužské síly. Pracuje stabilizačně s
nervovým systémem člověka, posiluje imunitu a obranyschopnost obecně.
Harmonizuje 6. a 7. čakru. Regeneruje duševní síly člověka po otřesech a v
těžkých životních situacích. Uklidňuje - přináší pocity klidu, míru a
bezpečí. LÉČÍ VZTAHOVÉ BOLESTI A AKTIVUJE SÍLU MYŠLENKY.

THE PAINTING SEASHELL OF REFLECTION helps bring to balance
weakened masculine potential by activating income of universal masculine power.
It works stabilizing with the human nervous system, strengthens immunity and
defenses in general. It harmonizes 6. and 7. chakra. It regenerates human
psychic powers after shocks and in hard life situations. It makes relax - it
brings the feelings of quiet, peace and safety. THE PAINTING IS HEALING
PARTNERSHIP PAINS AND IT IS ACTIVATING THE POWER OF THOUGHTS.
OBRAZ OČISTNÁ BRÁNA pomáhá prostoupit do
světa vlastní dokonalosti. Aktivuje činnost energetických center člověka pro
očištění smyslů, správné vidění reality, rozeznání pravdy od falše a lži.
Podporuje orientaci v reálném čase. Pomáhá při nerozhodnosti nebo při
časových posunech rozhodnutí v kontextu realizace vlastních přání.
AKTIVUJE SÍLU PŘÁNÍ A MYŠLENKY V REÁLNÉM ČASE.

PAINTING PURIFICATION GATE helps to come
to the World of own perfection. It activates function of human energy centers
for purifying the senses, the right seeing of reality, recognition of the Truth
from falsehood and lies. It supports the orientation in the real time. It assists indecision or it helps time shift
in context of realisation of own wishes. THE PAINTING IS ACTIVATING THE POWER
OF WISH AND THOUGHT IN THE REAL TIME.OBRAZ PRAPODSTATA ŽIVOTA harmonizuje poškozené vztahy rodičů a
dětí, vztahy uvnitř rodin obecně, posiluje vlastní sebedůvěru, ukazuje cestu k
vlastní seberealizaci a k nalezení pravého talentu. Eliminuje strachy ze
samoty, z opuštěnosti, z nemilovanosti, z neschopnosti milovat. Posiluje 2. a
5. čakru. OBRAZ LÉČÍ VZTAH K MATCE - K ŽENĚ A AKTIVUJE TOUHY PO
SMÍŘENÍ VE VZTAZÍCH.

THE PAINTING FIRST ENTITY OF LIFE harmonizes damaged
relationships between parents and children, relationships inside the families in
general, strengthens own self-confidence, it shows the way to self-fulfillment
and to finding of own right talent. It eliminates the fears of solitude, the
fears of destitution, the fears of dislike, the fears of inability to love. It
strengthens 2. and 5. chakra. THE PAINTING
IS HEALING RELATIONSHIP WITH MOTHER - WOMAN AND IT IS ACTIVATING DESIRES
FOR RECONCILIATION IN RELATIONSHIPS.

.
OBRAZ SMÍŘENÍ PROTIKLADŮ působí příznivě
na vlastní stabilitu člověka, uvolňuje emoce strachů z hojnosti, z lásky, z
naplněnosti. Regeneruje 4. čakru a oblasti mentálního těla včetně příslušných
center mysli pro přijímání partnera v hmotných úrovních. OBRAZ AKTIVUJE TOUHY A
PŘÁNÍ V PARTNERSTVÍ.


THE PAINTING RECONCILIATION OF OPPOSITES
harmonizes own human´s stability, releases fears´emotions of plenitude, of
love, of repletion. It regenerates 4. chakra and areas of mental body including
relevant mind centers for receiving partner in substantive levels. THE
PAINTING IS ACTIVATING DESIRES AND WISHES IN PARTNERSHIP
OBRAZ STROM SVĚTLUŠEK
posiluje 3. čakru a příjem vitální energie. Pomáhá při nalezení vlastní
stability a svého poslání, dále pomáhá při depresích, smutku, při hojení ran
fyzického těla - po úrazech, operacích apod. Stabilizuje rovnováhu imunitního
systému a posiluje tvorbu krvinek. OBRAZ LÉČÍ TRAUMA A AKTIVUJE POCITY RADOSTI.

THE PAINTING TREE OF FIREFLIES strengthens
3. chakra and income of vital energy. It
helps by finding own stability and vocation, also helps in depressions,
sadness, healing the physical body - after injuries and surgery etc. It make
stability of the immune systém and strengthens production of blood cells. THE
PAINTING IS HEALING TRAUMA AND IT IS ACTIVATING THE FEELINGS OF ENJOY.

OBRAZ ZÁZRAK ZROZENÍ působí příznivě na
oblast zejména 4. čakry až do jejích hlubších úrovní. Je stimulátorem
paměťových center, hlubokých vzpomínek, nerealizovaných přání a tužeb.
Narovnává tyto záznamy duše a zpracovává následky na úrovni emocionálních těl.
Posiluje stabilitu mužského i ženského aspektu člověka. Vede k narovnání
vlastních hodnot, vlastní komunikace - a to v oblastech příjmu i výdeje.
Vytváří nové komunikační mosty podle potřeby a dořešuje staré a již nefunkční
informační toky. AKTIVUJE REALIZACI PŘÁNÍ PŘES SILNOU TVOŘIVOU MYŠLENKU.

THE PAINTING MIRACLE OF BIRTH acts favorably especially in the area
of 4. chakra until its deeper levels. It stimulator of memory centers, deep
memories, unrealized wishes and desires. It straightens these records of soul
and handles consequences on the level of emocional bodies. It enhances
stability of Jang and Jing human aspects. It leads to settlement of own values,
own communication - in the areas intake and output. It makes new communication
brigdes as required and ends old and already nonfunctional informations flows.
THE PAINTING IS ACTIVATING WISHES REALISATION THROUGH STRONG CREATIVE THOUGHT.